Crowdfunding

Projekt svensktillverkad XC L-bike 2024

innovation - design - prototyp - produktion​

Ert bidrag hjälper oss att nå de olika produktionsstegen i ett jämt flöde utan avbrott.

Strategi

Research, slutförande av design och framtagning av verktyg och ett komplett strategidokument. Dokumentet definierar den strategiska riktningen för nya designen L-bike 2024.

Utveckling

Väljer ut komponenter som har den kvalitet som efterfrågas, ramens slutgiltiga geometri låses, design och simulation av kinematik för bakdämparen baseras på singel pivotuppsättning.

Prototyp

Tillverkning av prototyp för visuell justering och ”final touch”.

Test

Stresstest av konstruktionen med vibrationer, tryck och press med full dokumentation.

Produktion

Ramverket på XC L-bike 2024 är en full- carbon för att få ner vikten, designen på ramen är uppbyggd utifrån flera komponenter som limmas ihop och skapar en komplett ram. Grunden som styr storleken på ramverket är längden på topp röret. Ramen består av specialdesignade carbonrör som sammankopplas och hålls i hop med änd bitar..

Gåvor

Din gåva kommer att göra stor skillnad, alla bidrag går oavkortat till projektet som design, konstruktion, prototyp, stresstester, uppbyggnad av riktställ och monteringsjigg.

Digitala bilder på ram och design kommer att visas kort efter projektet är igång, fram till dess får ni helt enkelt lita på att det blir grymt bra.

L-bike söker i steg ett finansiering på € 70 000.

Hur kan jag ge en gåva

Det finns flera olika alternativ hur ni kan ge en gåva, allt för att göra det enkelt.

L-Bike and Sports AB
Bjässevägen 12
712 33 Hällefors
Sverige

Org.nr 559122-0644

SWISH – 123 639 29 48 (L bike and sports AB)
PAYPAL – stanla@live.se
BANKKONTO – 8452-5,764 483 295-3 (Swedbank)
IBAN – SE71 8000 0845 2576 4483 2953
BIC – SWEDSESS

Vad ger L bike tillbaka

L Bike and Sports AB är otroligt tacksam för ert stöd, ert bidrag kommer hjälpa oss att utveckla Laitaure bike med egen design, teknik, prototyp och tillverkning. Ert stöd möjliggör att vi kan skapa en cross countryram som dessutom blir Svensktillverkad. (3D design presenteras inom kort efter projektstart)

Märk er gåva med ”L-bike 2024”.

Märker ni även gåvan med ”Fri Gåva” innebär att ni skänker en gåva utan att vilja ha något tillbaka, vilket vi såklart är tacksamma för.

Fri gåva
Tack för din gåva

50 000 kr
Cykelram inkl. bakdämpare (nya modellen)

100 000 kr
Komplett cykel (nya modellen) med XX1, DUKE, carbon stuff

* Alla gåvor inkluderar fri frakt world wide.

Project Swedish made XC L-bike 2024

innovation - design - prototype - production

Your contribution helps us reach the various production stages in a smooth flow without interruption.

Strategy

Research, completion of design and development of tools and a complete strategy document. The document defines the strategic direction for the new design L-bike 2024.

Development

Selects components that have the quality requested, the final geometry of the frame will be locked, design and simulation of kinematics for the rear shock is based on single pivot set.

Prototype

Making prototype for visual adjustment and “final touch”.

Test

Stress testing of the structure with vibration, pressure and compression with full documentation. 

Production

The frame on the XC L-bike 2024 is a full carbon to reduce the weight, the design of the frame is based on several components that are glued together and create a complete frame. The basis that controls the size of the framework is the length of the top tube. The frame consists of specially designed carbon tubes that are connected and held together with end pieces.

Funding

Your funding will make a big difference, all contributions go directly to the project such as design, construction, prototyping, stress testing, build up rack and assembly jig.

Digital images of the frame and design will appear shortly after the project is underway, until then you just have to trust that it will turn out great.

In step one, L-bike is seeking funding of €70,000.

How can I give a funding

There are several options for how you can give a funding outside Swedish borders, all to make it easy.

L-Bike and Sports AB
Bjässevägen 12
712 33 Hällefors
Sweden

VAT no. SE559122064401

PAYPAL – stanla@live.se
SWISH – 123 639 29 48 (L bike and sports AB) Selected countries are connected
BANK ACCOUNT – 8452-5 764 483 295 3 (Swedbank)
IBAN – SE71 8000 0845 2576 4483 2953
BIC – SWEDSESS

What L bike give back

L Bike and Sports AB is incredibly grateful for your support, your contribution will help us develop Laitaure bike with our own design, technology, prototype and manufacturing. Your support enables us to create a cross country frame that will also be manufactured in Sweden. (3D design will be presented shortly after project start) 

Mark your funding with ”L-bike 2024”.

If you also mark the funding with ”Free Gift” means that you give a funding without wanting anything in return, which we are of course grateful for.

Free gift
Thanks for your gift   

5 000 €
Bike frame incl. rear suspension (new model) 

10 000 €
Complet bike (new model) with XX1, DUKE, carbon stuff

*All gifts include free shipping world wide.